Tổng số 4 biểu ghi

Thích hợp
 • 1.
  Tác giả: Nguyễn, Hữu Khánh
  Thông tin xuất bản: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2013
  Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
 • 2.
  Tác giả: Hồ, Hữu Lộc
  Thông tin xuất bản: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2010
  Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
 • 3.
  Tác giả: Nguyễn, Hữu Khánh
  Thông tin xuất bản: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2009
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 515 / Kh107
  Loại CSDL: Sách in
 • 4.
  Tác giả: Lê, Phương Quân
  Thông tin xuất bản: Cần Thơ, VN: Trường Đại học Cần Thơ - Khoa Khoa học, 2007
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 515 / Qu121
  Loại CSDL: Sách in