Tổng số 7 biểu ghi

Thích hợp
 • 1.
  Tác giả: Phan, Trung Hiền
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2010
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 349.597 / H305
  Loại CSDL: Sách in
 • 2.
  Tác giả: Phan, Trung Hiền
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2012
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 349.597 / H305
  Loại CSDL: Sách in
 • 3.
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Nxb. Đại học Sư phạm, 2015
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 340.071 / Gi108
  Loại CSDL: Sách in
 • 4.
  Tác giả: Phan, Trung Hiền
  Thông tin xuất bản: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2014
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 340.071
  Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
 • 5.
  Tác giả: Phan, Trung Hiền
  Thông tin xuất bản: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2012
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 340.071 / H305
  Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
 • 6.
  Tác giả: Nguyễn, Văn Động
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Giáo dục, 2009
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 342.597 / Đ455
  Loại CSDL: Sách in
 • 7.
  Tác giả: Nguyễn, Văn Động
  Thông tin xuất bản: Hà Nội: Giáo dục, 2008
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 342.597 / Đ455/2008
  Loại CSDL: Sách in