Tổng số 3 biểu ghi

Thích hợp
 • 1.
  Tác giả: Trần Cao Đệ
  Thông tin xuất bản: Cần Thơ: Khoa Công Nghệ Thông Tin, 2002
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 005.73 / Đ250
  Loại CSDL: Sách in
 • 2.
  Tác giả: Kernighan, Brian W
  Thông tin xuất bản: Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1988
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 005.133 / K39
  Loại CSDL: Sách in
 • 3.
  Tác giả: Nguyễn, Cẩn
  Thông tin xuất bản: Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 1996
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 005.133 / C121
  Loại CSDL: Sách in