Tổng số 74 biểu ghi

Thích hợp
 • Thông tin xuất bản: New York, NY: Marcel Dekker, 2003
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 020.3 / E56/Vol.1
  Loại CSDL: Tài liệu học phần/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
 • Tác giả: Pickard, Alison Jane
  Thông tin xuất bản: London: Facet, 2013
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 020.72 / P594
  Loại CSDL: Sách/TTHL Cần thơ
 • Tác giả: Gleick, James
  Thông tin xuất bản: New York: Vintage Books, 2011
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 020.9 / G556
  Loại CSDL: Sách/TTHL Cần thơ
 • Tác giả: Ross, Catherine Sheldrick
  Thông tin xuất bản: Chicago: Neal-Schuman, an imprint of the American Library Association, 2013
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 020.14 / R823
  Loại CSDL: Sách/TTHL Cần thơ
 • Tác giả: Fourie, Denise K.
  Thông tin xuất bản: Santa Barbara, Calif.: Libraries Unlimited, 2009
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 020 / F775
  Loại CSDL: Sách/TTHL Cần thơ
 • Thông tin xuất bản: Chicago :: ALA Editions, an imprint of the American Library Association, 2014
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 020.23 / M235
  Loại CSDL: Sách/TTHL Cần thơ
 • Tác giả: Greer, Roger C.
  Thông tin xuất bản: Santa Barbara, California: Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC, 2013
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 020 / G793
  Loại CSDL: Sách/TTHL Cần thơ
 • Tác giả: Miller, Joseph B.
  Thông tin xuất bản: Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2009
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 020.285 / M642
  Loại CSDL: Sách/TTHL Cần thơ
 • Thông tin xuất bản: Chicago: ALA editions, an imprint of the American Library Association, 2013
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 020.3 / A316
  Loại CSDL: Sách/TTHL Cần thơ
 • Tác giả: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
  Thông tin xuất bản: USA: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, 2006
  Số thứ tự trên kệ sách (số phân loại): 020 / U58
  Loại CSDL: File máy tính/TTHL Cần thơ

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất