...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Trần, Nhân Dũng
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2012
Số thứ tự trên kệ sách: 576.5 / D513
Mô tả vật lý: 207 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Genetics; Di truyền học
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Thị Pha; Đỗ, Tấn Khang

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất