...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Võ, Quang Minh
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2014
Số thứ tự trên kệ sách: 621.3678 / M312
Mô tả vật lý: 252 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Aerial photography; Ảnh viễn thám
Tác giả bổ sung: Huỳnh, Thị Thu Hương; Phan, Kiều Diễm

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất