...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Phạm, Thị Xuân Lộc
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2014
Số thứ tự trên kệ sách: 005.117 / L451
Mô tả vật lý: 172 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Object-oriented programming (Computer science); Lập trình hướng đối tượng
Tác giả bổ sung: Trương, Quốc Định; Phan, Tấn Tài

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất