...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Ngô, Bá Hùng
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại Học Cần Thơ, 2000
Số thứ tự trên kệ sách: 005.2 / H513
Mô tả vật lý: 57 tr., 27 cm
Chủ đề: Computer networks; Java; World wide web ( information retrival system )
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Công Huy - Tác giả

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất