...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Trương, Văn Thảo
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2001
Số thứ tự trên kệ sách: 621.82 / Th108
Mô tả vật lý: 84 tr., 29 cm
Chủ đề: Machine design; Machine parts; Mechanical engineering

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất